BRYNDZA Krzysztof Jerzy

PROGRAM WYBORCZY NA LATA 2018-2023
 • dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
 • dalszy remont i adaptacja Domu Strażaka;
 • bieżące remonty i asfaltowania dróg;
 • współpraca z powiatem celem kontynuacji budowy chodników; 
 • bieżące remonty i budowa oświetlenia ulicznego; 
 • doposażenie w sprzęt jednostki OSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich;
 • dalsze prace nad remontem płyty boiska, rozbudowa i remont szatni klubu sportowego, wsparcie organizacyjne i finansowe LKS Juventus Poraż, (została opracowana dokumentacja techniczna i nastąpi nabór wniosków);
 • doposażenie  i rozbudowa placu zabaw;
 • realizacja dalszych celów z planu odnowy miejscowości Poraż, oraz opracowanie nowej wersji;
 • przekształcenie i adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole  oraz adaptacja mieszkania nad salą gimnastyczną (dokumentacja w opracowaniu  i nastąpi nabór wniosków);
 • opracowywanie wniosków i pozyskiwanie środków finansowych z różnych instytucji  i funduszy europejskich np. LGD, BFE, RPO, EFS itp.