Elżbieta Czapor

Bogatsza o doświadczenia zdobyte w upływającej kadencji ubiegam się o mandat Radnej Rady Miejskiej w Zagórzu ramienia z Komitetu Wyborczego Wyborców Ernesta Nowaka.

W nowej kadencji zamierzam popierać: 

kontynuację najważniejszych zadań dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie rozbudowy, remontu, doposażenia i rozszerzenia oferty usług medycznych w Ośrodkach Zdrowia w Zagórzu i Tarnawie Górnej.

działania na rzecz aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.

działania na rzecz poprawy poziomu ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców realizowane obecnie poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Zagórzu jak również dodatkowe inwestycje w Odnawialne Źródła Energii służące ochronie środowiska i domowych budżetów

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mokrem, Morochowie i Brzozowcu

  • rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Zagórz

kontynuowanie remontów dróg gminnych, poprawa oświetlenia ulic, budowa chodników i ścieżek rowerowych. 

przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i wspieranie inicjatyw w tym zakresie

budowa kolumbarium dla urn na cmentarzu w Nowym  Zagórzu (w trakcie realizacji)

dbanie o właściwy poziom edukacji, kultury i sportu dla młodzieży i mieszkańców, sprawne i racjonalne funkcjonowanie zbiorowej komunikacji miejskiej

W Nowym Zagórzu:

przebudowa ul. Chopina

remont ul. Dworcowej

  • Projektowanie ul. Mostowej aż do ul. Granicznej prowadzącej na Dolinę (Odcinek ul. Granicznej wraz z oświetleniem będzie zrealizowany w bieżącym roku. Na pozostałym odcinku wymagane jest poszerzenie drogi - aktualnie prace projektowe dobiegają końca, planowany termin zamknięcia całej dokumentacji - lipiec bieżącego roku)

przejęcie na rzecz Gminy Zagórz terenów kolejowych w okolicy garaży, celem wydzielenia i urządzenia drogi publicznej 

poprawa oświetlenia ulic bieżące remonty dróg

przebudowa boiska sportowego przy blokach 

przeorganizowanie miejsc parkingowych.