Program wyborczy

Szanowni Państwo!
W dniu 7 kwietnia br. będziemy wybierać Radnych do Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Po głębokim namyśle w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej samorządowej wspólnoty podjąłem decyzję, iż ponownie – po raz ostatni będę ubiegał się o funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. 
Od początku mojej samorządowej służby na rzecz naszej gminnej wspólnoty postawiłem na współpracę i współdziałanie oparte na wypracowywaniu konsensusu wokół najważniejszych spraw. Z trudnym do przecenienia wsparciem oraz rzetelną pracą: radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, lokalnych stowarzyszeń a także naszych gminnych jednostek, kierowany przeze mnie urzędniczy zespół pozyskał w mijającej obecnie kadencji na inwestycje i projekty kwotę 94 mln zł, z czego 57 mln zł już zostało wykonane.  
Potwierdzeniem wysokiej skuteczności naszej, samorządowej drużyny w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków zewnętrznych jest m.in. 10 miejsce w Polsce (w kategorii małych miast), w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota”, które w 2020 r. podsumowało wydatki polskich samorządów poniesione ze środków unijnych w latach 2014 – 2019. 

Dotacje pochodzące zarówno z krajowych, jak i unijnych programów wsparcia stały mocnym impulsem rozwojowym do tego, aby finalizować likwidację „białych plam” na drogowej, kanalizacyjnej i wodociągowej mapie naszej gminy. Dokładając wszelkich starań celem zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych z wyszczególnionych tu dziedzin musimy podjąć nowe wyzwania, które stawia przed nami coraz mniej bezpieczna i stabilna rzeczywistość. W dobie spodziewanych znaczących podwyżek cen energii elektrycznej oraz dramatycznie spadającej liczby urodzin w nadchodzącej kadencji samorządowej musimy podjąć wyzwania związane z:
DĄŻENIEM DO UZYSKANIA SAMOWYSTARCZALNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
OSIĄGNIĘCIEM STABILNOŚCI DEMOGRAFICZNEJ 
W obu tych strategicznych obszarach nie stawiamy pierwszych kroków, tylko kontynuujemy sukcesywnie wcześniejsze działania. Większość naszych obiektów użyteczności publicznej korzysta już z zielonej energii, co przekłada się na znaczące oszczędności. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych dotąd na naszych obiektach komunalnych wynosi 279 kW, co przekłada się na oszczędności w budżecie gminnym w wysokości ok. 373 tys. zł rocznie. Obecnie trwają prace nad rozbudową instalacji fotowoltaicznych o kolejne 180 kW.
Zaprosiliśmy również mieszkańców Gminy Zagórz do projektu polegającego na optymalizacji energetycznej ich gospodarstw, który zaowocował montażem solarów, pomp ciepła, ekologicznych kotłów a także paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 932 kW, co przyniosło oszczędności w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe w kwocie ok. 3 tys. zł rocznie. Kto skorzystał z projektu, ten doświadcza dobrodziejstwa zielonej energii. Wykorzystam każde możliwości, aby dalej kontynuować tego rodzaju proEKOLOGICZNE  projekty.
Równie ważnym priorytetem w naszym programie wyborczym są realizowane obecnie działania na rzecz budowy nowego osiedla mieszkaniowego w Zagórzu (okolice Krzyża Milenijnego). Własny dom lub mieszkanie zawsze wiąże ludzi z daną społecznością, daje poczucie bezpieczeństwa i ma szerokie oddziaływanie prorodzinne. 

U progu kolejnej kadencji największym wyzwaniem dla Rady Miejskiej i Burmistrza niezmiennie pozostaje utrzymanie pozytywnych trendów determinujących jakość życia mieszkańców i rozwój naszej wspólnoty. Do realizacji tego ambitnego zadania niezbędne są: doświadczenie samorządowe, energia, kontakty na poziomie wojewódzkim i centralnym, umiejętność współpracy z różnymi środowiskami celem zapewnienia szerokiego poparcia dla najważniejszych gminnych projektów i inwestycji. Gwarancją ich realizacji jest ambitna i sprawdzona samorządowa drużyna skupiona w moim komitecie wyborczym.  Mamy moc energii i doświadczenia ale tylko RAZEM z WAMI jesteśmy w stanie zmieniać Gminę Zagórz na miarę wyzwań XXI wieku. 
Licząc na Państwa zaufanie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami PROGRAMU WYBORCZEGO KWW Ernesta Nowaka i proszę o Państwa głosy.

Ernest Nowak

PROGRAM WYBORCZY

SIŁA DOŚWIADCZENIA i KONKRETÓW to, dużo więcej niż wyborczy slogan. To nasza poważna i uczciwa oferta dla Mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz złożona z KONKRETNYCH ZADAŃ i PROJEKÓW dedykowanych poszczególnym środowiskom. Nasze zamierzenia będziemy realizować kierując się ideą szeroko pojętego SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO, tak aby przynosiły one komplementarne i pozytywne efekty wszystkim Mieszkańcom naszej gminy niezależnie od miejsca zamieszkania, płci, wieku, światopoglądu czy statusu materialnego. A zatem przejdźmy do konkretów!
  • MŁODZI NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ
- budowa nowych mieszkań i przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Zagórzu. Mieszkania mają być dostępne na preferencyjnych warunkach dla rodzin, których członkowie pracują, a nie stać ich na kredyt
- budowa kładki i centrum rekreacyjnego na prawym brzegu Osławy („za płytami”) gdzie planowany jest centralny plac zabaw, skatepark, pumptrack oraz  kontynuacja budowy ścieżki rowerowej
- uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dedykowanej młodzieży (koncerty, spektakle, warsztaty itp.)
- tworzenie sieci świetlic socjalnych finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
- zwiększenie partycypacji młodego pokolenia w życiu społecznym lokalnych społeczności
- tworzenie klubów dziecięcych i przedszkoli ze środków KPO
  • proECO dla NATURY i antyDRENAŻOWO dla portfeli MIESZKAŃCÓW
- budowa 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW
- wykorzystanie wspólnie z Gminą Miasta Sanoka ujęcia wody w Zasławiu do produkcji zielonej energii
- budowa magazynów energii
- wykorzystanie odpadów zielonych (zrębki, krzewy) do produkcji energii elektrycznej o mocy 250 kW (docelowo 500 kW)
- finalizacja budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (Mokre, Morochów, Brzozowiec)
- rozbudowa sieci wodociągowej
- termomodernizacja budynków wielorodzinnych (ze środków KPO)
- intensyfikacja działań w zakresie poradnictwa i realizacji projektów służących optymalizacji energetycznej gospodarstw domowych (w tym zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych)
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrem i Domu Strażaka w Tarnawie Górnej 
  • W TROSCE O SENIORÓW
-  kontynuacja działań w zakresie tworzenia miejsc pobytu oraz integracji seniorów (Klub Seniora, Dzienne Domy Pobytu)
- dodatkowe usługi monitorujące stan zdrowia seniorów z automatycznym powiadamianiem telecentrum (kontynuacja działań w ramach ministerialnego programu pn. Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II)
  • GMINA BLIŻEJ 
- dodatkowe kursy autobusów jako kontynuacja działań realizowanych w ramach związku komunikacyjnego oraz wspieranie reaktywacji lokalnych przewozów kolejowych
- działania integracji systemów komunikacyjnych działających na terenie sąsiadujących samorządów (wspólny bilet)
- budowa nowych dróg i chodników oraz  bieżące remonty gminnej sieci drogowej 
- rewitalizacja przestrzeni miejskiej
- rozbudowa oświetlenia ulicznego  
-rozwój oferty tzw. e-usług 
  • EDUKACJA NA MIARĘ XXI wieku
- modernizacja bazy oświatowej, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
- kontynuacja programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży (sport, nauka, działalność artystyczna)
- rozwijanie kompetencji uczniów m.in. z zakresu robotyki oraz szkolenia kadry dydaktycznej
- likwidacja „białych plam” w dostępie do szerokopasmowego Internetu (KPO)
  • KULTURA, SPORT i TURYSTYKA
- budowa boisk trawiastych oraz boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Zagórzu
- kontynuacja projektu Centrum Promocji Kolejnictwa w Zagórzu (rozbudowa mini-skansenu kolejowego, finalizacja przejęcia dworca kolejowego w Zagórzu)
- wspieranie remontów i rewitalizacji obiektów sakralnych
- budowa nowoczesnej biblioteki w Zagórzu
- wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz lokalnych środowisk
- modernizacja domów ludowych, świetlic wiejskich oraz budowa nowej świetlicy osiedlowej na terenie osiedla Dolina
- kontynuacja rewitalizacji wzgórza klasztornego
  • BEZPIECZEŃSTWO i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
- kontynuacja programu inwestycji w zaplecze lokalowe, sprzętowe, szkoleniowe gminnych jednostek OSP
- kontynuacja projektów i kontaktów  międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa inspirowanych przesłaniem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
- kontynuacja działań na rzecz zwiększenia obsady kadrowej posterunku Policji w Zagórzu 
- kontynuacja rozbudowy systemu monitoringu ulicznego

  • Z TROSKI O ZDROWIE
- intensyfikacja przebiegu adaptacji budynku po byłym posterunku Policji z przeznaczeniem na potrzeby służby zdrowia
- kontynuacja działań na rzecz rozbudowy systemu monitoringu jakości powietrza
- wspieranie szpitali powiatowych w Lesku i Sanoku
- realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców naszej gminy
- wprowadzenie dodatkowych działań na rzecz poprawy poziomu  dostępności do poradnictwa w zakresie kondycji psychicznej społeczności (zwłaszcza dzieci i młodzieży) 
  • PARTYCYPACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA
- tworzenie przyjaznych warunków do zwiększania aktywności społecznej m.in. przez kontynuowanie zebrań środowiskowych, ankiet i konsultacji w sprawach dotyczących mieszkańców. Wdrożenie systemu SMART GMINA ZAGÓRZ pozwalającego śledzić na bieżąco poziom zaawansowania realizacji zadań gminnych
  • DOBRY KLIMAT DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI
- kontynuacja tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego oraz pozyskiwania kolejnych, nowych inwestorów 

SZCZEGÓŁOWE PLANY i ZAMIERZENIA WYBORCZE NASZYCH KANDYDATÓW I KANDYDATEK NA RADNYCH Rady Miejskiej w Zagórzu odnośnie ich środowisk są dostępne na ich profilach na stronie internetowej WWW.KWWERNESTANOWAKA.PL