Program wyborczy

Szanowni Państwo!
W dniu 21 października br. będziemy wybierać radnych i burmistrza. Zdecydowałem się po raz trzeci ubiegać się o funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.
Gdy 8 lat temu obejmowałem urząd, zastałem gminę wewnętrznie skłóconą, która kojarzyła się jedynie z sądowymi procesami i nieustającym konfliktem. Od początku mojej służby na rzecz mieszkańców gminy postawiłem na współpracę i współdziałanie. Wspierany rzetelną pracą radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli i urzędników kierowany przeze mnie zespół pozyskał w ciągu 8 lat blisko 60 mln zł środków zewnętrznych na rozwój naszej Małej Ojczyzny. Te pieniądze pozwoliły na stopniową likwidację „białych plam” na drogowej, kanalizacyjnej i wodociągowej mapie gminy, której centrum jeszcze kilka lat temu nie miało wodociągu. Dzięki temu nasza gmina znalazła się na 9 miejscu w Polsce pod względem wielkości inwestycji ze środków unijnych (ranking prestiżowego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii małych miast).
U progu kolejnej kadencji największym wyzwaniem dla Rady Miejskiej i Burmistrza jest utrzymanie pozytywnych trendów rozwojowych i przełożenie ich na jakość życia mieszkańców. Te dobre zmiany są w stanie wprowadzać ludzie, którzy bogaty dorobek w działalności społecznej i samorządowej łączą z ENERGIĄ i DOŚWIADCZENIEM. Właśnie takie osoby kandydują z ramienia mojego komitetu wyborczego. Prezentowany poniżej  PROGRAM WYBORCZY jest sumą potrzeb, przemyśleń i pomysłów sygnalizowanych przez lokalne środowiska. Uważnie wsłuchując się w głos mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz prezentujemy nasz PROGRAM WYBORCZY.

Ernest Nowak

Ochrona zdrowia i problemy społeczne

- kontynuacja współpracy ze szpitalami w Sanoku i Lesku w celu realizacji programów profilaktycznych oraz badań dla mieszkańców naszej gminy;
- wsparcie doposażenia szpitali powiatowych w Sanoku i Lesku;
- przebudowa Ośrodka Zdrowia w Tarnawie Górnej;
- rozszerzenie oferty usług medycznych Przychodni Zdrowia w Zagórzu poprzez pozyskanie nowych pomieszczeń od PKP S.A.;
-wsparcie instytucjonalne osób starszych i niepełnosprawnych (kluby seniora, dzienny dom pobytu);
- nadanie nowych funkcji dla świetlic środowiskowych uwzględniające indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży (zajęcia fitness, kursy rękodzieła, taniec, zajęcia muzyczne itp.).

Młodzież i Edukacja
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czaszynie;
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrem;
- kontynuacja doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne;
-  upowszechnienie bezpłatnego dostępu do  szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem gminnej sieci teletransmisyjnej;
- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi;
- zakup nowego samochodu (busa) do przewozu osób niepełnosprawnych;
- wsparcie dla działań pobudzających aktywność fizyczną dzieci i młodzieży (wyjazdy na basen, zawody sportowe);
- otwartość na potrzeby i aspiracje lokalnych środowisk w dziedzinie oświaty (SP Zahutyń).

Mieszkalnictwo
- włączenie Gminy Zagórz w rządowy program „Mieszkanie Plus ” i jego realizacja w akceptowalnej przez mieszkańców lokalizacji;
- przygotowanie nowych terenów pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową;
- opracowanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sport i rekreacja
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zagórzu;
- rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej;
- poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych (Centrum Sportów Letnich w Zagórzu na prawym brzegu Osławy);
- modernizacja boiska piłkarskiego MKS Osława w Zagórzu wraz z zapleczem socjalnym;
- budowa szatni oraz modernizacja boiska w Porażu;
- budowa i modernizacja  placów zabaw, siłowni plenerowych, skatepark oraz street workout;
- budowa ścieżek rowerowych nad Osławą i Sanem.
Kultura i turystyka
- kontynuowanie działań na rzecz wykorzystania potencjału  turystycznego ruin Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu;
- promocja realizowanego obecnie mini – skansenu kolejowego;
- wspieranie rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i konnej poprzez wyznaczenie szlaków i  ich budowę;
- wspieranie remontów i rewitalizacji obiektów zabytkowych i sakralnych;
- wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz lokalnych środowisk;
- stworzenie (na wzór klubów sportowych i OSP) budżetu z przeznaczeniem dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Bezpieczeństwo
- wspieranie  procesu inwestycyjnego budowy nowego posterunku Policji w Zagórzu;
- kontynuacja doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;
-  budowa remizy OSP w Zahutyniu.

Gospodarka komunalna i inwestycje
- wciąż jedną z poważniejszych bolączek i barier rozwojowych jest niewystarczająco rozwinięta i niespełniająca nowoczesnych standardów sieć drogowa (stare mostki, przepusty, zniszczone nawierzchnie asfaltowe). W celu poprawy warunków dojazdu do domostw zostanie utworzony Gminny Fundusz Drogowy, z którego będą finansowane remonty dróg, mostków oraz rozbudowa sieci drogowej pod potrzeby mieszkaniowe;
 - wzmocnienie prestiżu Zagórza, jako głównego ośrodka społeczno-gospodarczego gminy;
- rewitalizacja przestrzeni miejskiej Zagórza;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego;
- wspieranie działań na rzecz przebudowy drogi krajowej DK 84 na odcinku Zagórz-Zahutyń ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych odcinków chodników dla pieszych;
- kontynuacja budowy chodników na terenie sołectw i osiedli;
- działania na rzecz  wyrównywania szans oraz poprawy jakości życia poprzez budowę i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- usprawnienie komunikacji publicznej w gminie Zagórz (wydłużenie linii MKS);
- kontynuacja działań związanych z budową oraz urządzaniem kaplic cmentarnych.
Ochrona środowiska
- usprawnienie funkcjonowania systemu segregacji śmieci;
- wsparcie dla  mieszkańców korzystających z rządowego programu „Czyste Powietrze”;
- przygotowanie kolejnych dokumentacji projektowych dla miejscowości, w których nie ma sieci kanalizacji sanitarnej.
Przedsiębiorczość i współpraca międzynarodowa
- stworzenie (z wykorzystaniem potencjału Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zagórzu) inkubatora przedsiębiorczości;
- pozyskanie kolejnych inwestorów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zagórzu;
- kontynuacja  współpracy pomiędzy Gminą Zagórz a partnerami zagranicznymi, która jest fundamentem do realizacji inwestycji, jak również wymiany doświadczeń.
Urząd i urzędnicy dla mieszkańców
- rozszerzanie katalogu e-usług pozwalającego na zdalne załatwianie spraw urzędowych;
- dostosowanie godzin pracy poszczególnych referatów UMiG Zagórz do potrzeb mieszkańców.