Krzysztof Bryndza

Program Wyborczy dla Poraża

Poraż okręg wyborczy 

Nr 9 Roman Perkołup

Nr 10 Krzysztof Bryndza

Plany działań na 2024 r. oraz lata przyszłe

1. Remonty i asfaltowanie dróg, łatanie dziur na wszystkich ulicach wraz z infrastrukturą, tj. pobocza , rowy, przepusty,  itp.

2. Bieżące naprawy i remonty w Domu Strażaka wraz z całym kompleksem; 

3. Wykonanie dokumentacji na zaplecze  kuchenne i sanitarne wraz z salą w Domu Strażaka;

4. Rozbudowa chodnika  dla pieszych – zdanie własne Powiatu, Gmina zawsze dofinansowuje Powiat 

5. Wykonanie  nowego ledowego oświetlenia ulic

6. Przebudowa  ul. Dworskiej (w trakcie realizacji)

7.  Rozpoczęcie realizacji przebudowy Domu Nauczyciela na przedszkole

8. Wykonanie  chodnika do  świetlicy OSP obok Domu Strażaka

9. Remont dachu i posadzki z kostki brukowej altanki w mini parku oraz odnowienie nieczytelnych tablic informacyjnych

10. W miarę możliwości pozyskanie środków zewnętrznych na :

- rozbudowę Domu Strażaka i  budynku starej remizy

  - przebudowę ulic (m.in. Długa, Skalna, Dział, Źródlana)

11. Pozyskanie środków z grantów z  LGD Nasze Bieszczady  

12. Bieżące monitorowanie projektów  w celu pozyskania środków zewnętrznych.

13. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

14. Zgłaszanie wniosków do Starostwa Powiatowego dot. dalszej rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej.

15. Poszukiwania środków i inwestorów do eksploatacji złóż geotermalnych

16. Pozyskanie nowego lekkiego wozu strażackiego dla OSP Poraż 

Zrealizowane zadania z lat poprzednich:

- wykonano remonty i naprawy dróg min. Poraż-Czaszyn, których łączna długość  samego asfaltowania wyniosła łącznie ok. 20 km.

- wykonano sieć kanalizacyjną i wodociągową na terenie całego Poraża

- zrealizowano wiele projektów zmieniających i upiększających Poraż min. mini park ze ścieżką historyczną, place zabaw, siłownię zewnętrzną, oznakowano ścieżki miejsca historyczne, remont i przebudowę Domu Strażaka, wyposażenie i umundurowanie OSP wraz ze szkoleniami

-  -zakończono remont podłogi pod sceną zewnętrzną, chodniki, podjazdy, barierki, konserwacja placu zabaw, miniparku, siłowni, remonty bieżące w Domu Strażaka - wszystko nieodpłatnie

-   oddano do użytku nowy budynek Klubu Sportowego wraz z płytą stadionu (wrzesień 2023 r.)

- zlikwidowano osuwisko na ul. Skalnej (styczeń 2023 r.)

- złożono wniosek do programu unijnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na przebudowę remont byłego domu nauczyciela na przedszkole (październik 2023 r.)

- wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na remont i rozbudowę oświetlenia ulicznego. 

- uzyskano środki z programu Polski Ład na przebudowę ul. Dworskiej (okres realizacji rok 2024)

- uzyskano środki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z programu Polski Ład (okres realizacji rok 2024)

- budowa oraz modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowości Poraż w ramach programu Polski Ład (okres realizacji rok 2024)